د

ل

د

ب

ب

ق


د

ب

ت

د

پ

<

پ

ت

I
م
پ
ب
ب
م
A
9
9
پ
پ
م
ا
0
ځ
+
+
د
0
ا
0
پ
م
ا
۱
1
د
م

 

ګ

<

1

<

3

4

ف

 • م
 • ب

 • ب
  د
  د

   

   

  ت

  ت

 • ا